หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พร0023.5/ว25 ขอเบิกเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.3/ว24 แจ้งการปรับอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภค  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.5/ว155 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.5/ว21 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.3/ว22 แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีน โรคโควิด - 19 ของเด็กที่มีอายุ 5 ปี  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.3/ว23 แจ้งขอความร่วมมือรณรงค์สร้างวิถีครูด้วยงานเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ฯ  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.3/ว142 แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.3/ว140 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5 - 11 ปี โรงเรียนในสังกัด อปท.  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.3/ว139 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
พร0023.5/328 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.5/307 สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สูงเม่น  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/305 การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว เมืองแพร่  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.5/319 สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อบจ.  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.1/15 แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว113 โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาฯ  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว110 ขอความร่วมมือประสาน อปท.ดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลฯ  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว111 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว112 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว107 ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว108 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.2/266 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือน ตุลาคม 2562 เด่นชัย  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.5/ว20 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว92 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยกติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว89 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.2/ว95 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.1/15 แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว89 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.5/ว17 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว15 แจ้ง อปท.ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.3/ว14 โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.1/ว19 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบ 65  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.1/ว18 อสถ.ได้มีสารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2565  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.1/ว16 เลื่อนการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.5/ว12 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.5/ว54 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.5/ว53 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.5/ว52 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ แลกะภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่ อปท.  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.5/ว51 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.5/ว56 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
พร0023.1/10 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 365
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทร : 054-583-193, 054-581-741 โทรสาร : 054-583-193
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
จำนวนผู้เข้าชม 169,019 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-583-193

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10