หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.บ้านปิน
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
" บ้านปินน่าอยู่ มุ่งสู่โลกกว้าง
เสริมสร้างประชาธิปไตย ก้าวไปกับชีวิตมีสุข "
สวนส้มโชกุน ผลผลิตทางการเกษตรในตำบลบ้านปิน
นางสุภาพร ทิพย์เนตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
วัดพระธาตุดอยน้อย
สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำยมแม่ต้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
www.banpinsao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ต่อไปค่ะ
 
ติดต่อ อบต.บ้านปิน
โทร : 092-949-8797   
นางสาวยุพลพร ศรีจันทร์แดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 
 
 
NEWS
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านปิน จ.แพร่ ค่ะ
ข่าวสาร
 
 
 
กิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
กิจการสภา
 
 
วีดิทัศน์


-VDO วีดิทัศน์- [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 57 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 136 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เททับของเดิม ซอยโชคชัย หมู่ที่ 10 บ [ 19 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 82 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางจันทร์ดี หมู่ 9 พร้อมป้ายโครงการ [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 52 
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระสาธารณะหมู่บ้าน พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หลังบ้านนายจำล [ 26 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 59 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


จ้างจ้างเหมารถโดยสาร(บัส)ไม่ประจำทางเดินทางไป-กลับ(แพร่-นครสวรรค์) โครงการพัฒนาศ [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมารถโดยสาร(บัส)ไม่ประจำทางเดินทางไป-กลับ(แพร่-ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.093-234-6378
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
   
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
   
 
พร0023.4/ว5074 รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5058 การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อปท.และ ผู้ทรงฯ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว355 แจ้งการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5023 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมการการเทศบาล ประจำปี 2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว354 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว353 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุนประจำปีพ.ศ.2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว352 กำหนดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2 ใหม่  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5018 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5010 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5009 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว351 แจ้งเรื่องจัดทำวารสารวิชาการศาลปกครอง  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว350 เลื่อนจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว349 การจัดสัมมนาออนไลน์  [ 3 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4972 การรายงานจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4960 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4968 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.5/ว446 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
พร0023.3/ว4958 แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมุลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
พร0023.3/ว4957 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2563 [ แนบ1 ]  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
 
   
 
อบต.กาญจนา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดื [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ช่อแฮ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว เผยแพร่ร่างประกาศซื้้อและร่างประกาศเอกสารประกวดราคา หลังการปรับปรุงตามการวิจารณ์ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศผู้ชนะ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำเลา ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้เลา ปีงบประมาณ [ 23 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน และผู้นำชุมชน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรง [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจรตามแนวทางจังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล การตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล งานบริการของรถกระเช้าในพื้นที่ตำบลแดนชุมพล [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี / ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล รณรงค์ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดนชุมพล [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองม่วงไข่ ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2/2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ปร 4 ปร 5 โครงการขุดฝังกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ขอบเขตงานขุดฝังกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ ให้บริการแล้วค่ะ (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 88  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่

วัดพระธาตุดอยน้อย
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านปิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทร : 054-583-193, 054-581-741 โทรสาร : 054-583-193
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
จำนวนผู้เข้าชม 35,337 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-949-8797

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10